Manuál udržitelného rozvoje

pro místní samosprávy v suburbánních obcích

Návod pro práci s manuálem
Legenda


Manuál je určen pro řešení problémů v jednotlivých sídlech. U obcí, složených z více sídel, je žádoucí posuzovat tato sídla jednotlivě, ovšem s vědomím vzájemných souvislostí.
Závažnost problému
bez problému


 1) Ve sloupci „problém“ vyberte problémovou oblast.

bez problému nebo slabá stránka – viz poznámka


 2) Ve sloupci „velikost sídla“ zjistěte, nakolik je problém v jednotlivých velikostních kategoriích sídel závažný, případně k čemu je třeba při hodnocení jeho závažnosti přihlédnout. Hranice velikostních kategorií sídel jsou orientační.

slabá stránka
slabá stránka nebo zásadní problém – viz poznámka


 3) Ve sloupci „nástroje k řešení problému“ najdete nástroje, kterými je možné daný problém řešit, případně doplněné podrobnějším komentářem, jak nástroj použít či na co se zaměřit.

zásadní problémPoznámka


Obecně platí, že místní samospráva musí hrát silnou roli v  plánování a realizaci územního rozvoje, aby vyvážila soukromý sektor
především je nutné respektovat prostorovou charakteristiku sídla♦♦ v sídlech, ležících u železniční stanice, nejde o zásadní problém


(manuál ke stažení v pdf)


Fungování sídel


oblast problém možná role obce velikost sídla žádoucí stav nástroje k řešení problému
0 - 199 200 - 499 500 - 1499 1500 - 4999 přes 5000 komunikační nástroje ekonomické nástroje územní a strategické plánování
občanská vybavenost sídlo bez obchodu s potravinami silná
Základní občanská vybavenost v docházkové nebo přiměřené dojížďkové vzdálenosti pro všechny obyvatele sídla. ● Zapojení obyvatel a dalších aktérů do rozhodování o rozvoji sídla (aktivuje se jejich potenciál, možná budou ochotni s řešením problému pomoci). ● Doplnění vybavenosti s využitím grantových prostředků.
● Doplnění vybavenosti ve spolupráci se soukromým sektorem (tzv. PPP, neboli public-private partnership).
● Sdílení vybavenosti s jiným sídlem či obcí, nutné je dobré vzájemné propojení (pěší, cyklo, hromadná doprava).
● Územní plán - vymezení samostatných ploch pro občanskou vybavenost nebo vytvoření podmínek pro vznik občanské vybavenosti v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.
● Plánovací smlouva - podmínění nové výstavby vybudováním potřebných infrastruktur.
sídlo bez společenského centra / místnosti (např. mateřský klub) silná
sídlo bez veřejně přístupného sportoviště silná
sídlo bez veřejného dětského hřiště silná
sídlo bez mateřské školy silná
sídlo bez základní školy silná
sídlo bez základní lékařské péče v místě silná
dopravní infrastruktura a vazby pravidelné dopravní zácpy v rámci sídla silná
Existence různých alternativních způsobů dopravy (mimo MHD, chodníků a cyklostezek také car-sharing, sběrné taxi, lokální linky mikrobusů, apod.). ● Zapojení správců komunikací a dopravců do strategických diskusí na počátku plánování (pomohou s hledáním optimálního řešení).
● Zapojení obyvatel a dalších aktérů do rozhodování o rozvoji sídla (aktivuje se jejich potenciál, možná pomoc s řešením problému).
● Propagace alternativních způsobů dopravy (car-sharing, sběrné taxi, apod.).
● Doplnění pěších a cyklistických propojení s využitím grantu či PPP.
● Posilování soběstačnosti obce, snižování závislosti na okolí.
● Investice do provázané a přiměřeně husté uliční sítě umožní kompaktní formy zástavby, která snižuje náklady na údržbu komunikací.
● Územní plán:
  - doplnění chybějících propojení,
  - umožnění různých forem parkování (ve dvoře, na okraji lokality, pod domy, …),
  - hierarchizace a regulace šířky ulic,
  - obchvat či rozložení dopravní zátěže.
● Plánovací smlouva - podmínění nové výstavby vybudováním potřebných infrastruktur.
chybějící pěší a/nebo cyklistické propojení s ostatními sídly a s přírodou silná
sídlo s malým počtem spojů veřejné dopravy za den (< 20 v každém směru) silná
chybějící pěší a/nebo cyklistické propojení v sídle silná
Prostředí v sídlech upřednostňující nemotorovou dopravu a vytvářející podmínky pro její rozvoj.
rozsáhlé parkování v ulicích silná
technická infrastruktura malá robustnost technických infrastruktur silná
Robustní technická infrastruktura (tj. maximálně odolná proti selhání), u sídel větších než 200 obyvatel a s hustotou osídlení vyšší než 80 osob/ha pokud možno centralizovaná. ● Zapojení správců sítí do diskusí na počátku plánování (pomohou nalézt optimální řešení).
● Zapojení obyvatel a dalších aktérů do rozhodování o rozvoji sídla (aktivuje se jejich potenciál, možná pomoc s řešením problému).
● Propagace efektivních způsobů vytápění.
● Rozvoj infrastruktur s využitím grantu či PPP.
● Investice do provázané a přiměřeně husté uliční sítě umožní kompaktní formy zástavby, jež snižuje nutné délky technické infrastruktury.
● Realizace sítí tak (materiál, délka), aby se minimalizovaly náklady na provoz a údržbu.
● Územní plán – robustní koncepce technické infrastruktury (zokruhování, alternativní větve).
● Plánovací smlouva - podmínění nové výstavby vybudováním potřebných infrastruktur.
chybějící centralizovaný kanalizační systém silná
chybějící centrální zásobování pitnou vodou silná
chybějící centrální vytápění a kogenerace silná
hospodaření se zdroji malá vytíženost technických infrastruktur silná
Dostatečně vytížená technická infrastruktura, šetrné nakládání se zdroji (kompostování, dešťová a odpadní tzv. „šedá“ voda). ● Propagace napojení na existující sítě.
● Územní plán – upřednostnění zástavby ve vazbě na existující sítě.
nevyužívání dešťové a tzv. šedé vody, využívání pitné vody pro zavlažování slabá
● Propagace využití dešťové a odpadní vody a kompostování, propagace šetrného stavění.
● Pozitivní příklad obce.
● Rozvoj šetrného hospodaření s využitím grantu či PPP (například vybudování obecní kompostárny). ● Územní plán – požadavek na udržení vody na pozemku a její vsak.
nevyužívání kompostování slabá
Charakter a prostorové uspořádání sídel

oblast problém možná role obce velikost sídla žádoucí stav nástroje k řešení problému
0 - 199 200 - 499 500 - 1499 1500 - 4999 přes 5000 komunikační nástroje ekonomické nástroje územní a strategické plánování
celkový charakter sídla existence gated-community a/nebo sociálně vyloučeného ghetta silná
Diverzita obyvatelstva v sídlech. ● Osvěta, propagace vhodných řešení.
● Územní plán – smíšená zástavba (funkcí i formou), různě velké pozemky, ne slepé ulice.
srůstání zastavěného území jednotlivých sídel silná


Pokud možno nesrostlá sídla. ● Usměrňování rozvoje etapovitou realizací infrastruktur (ideálně s využitím tzv. PPP, neboli public-private partnership). ● Strategický plán – jasná vize rozvoje sídla.
● Územní plán:
  - jasně stanovit koncepci prostorového růstu,
  - stavět ve vazbě na existující sítě, ulice, kapacitní MHD a občanskou vybavenost,
  - smíšená zástavba (funkcí i formou),
  - různě velké pozemky v plochách,
  - důraz na kvalitu veřejných prostranství.
● Plánovací smlouva - podmínění nové výstavby vybudováním potřebných infrastruktur.
nevymezené oblasti s vysokou / nízkou dynamikou rozvoje v rámci sídla silná
Jasná rozvojová strategie sídla. ● Zapojení obyvatel a dalších aktérů do rozhodování o rozvoji sídla, zjištění záměrů.
hustota osídlení nižší než cca 30 osob/ha (= závislost na automobilech) silná
Dostatečná hustota osídlení (alespoň podél veřejných prostranství) = nižší náklady na provoz a údržbu infrastruktur, lepší dostupnost vybavení a MHD, více sociálních kontaktů. ● Osvěta, propagace vhodných řešení. ● Investice do provázané a přiměřeně husté uliční sítě umožní kompaktní formy zástavby, která snižuje nutné délky technické infrastruktury a náklady na údržbu komunikací.
hustota osídlení nižší než cca 80 osob/ha (= venkovské prostředí) silná
nekompaktní zástavba s velkými pozemky nejen na okraji sídla silná

charakter dílčí lokality lokalita s nízkou prostorovou čitelností ("imageability" dle Kevina Lynche) silná
Srozumitelně uspořádaná zástavba, uchovávající původní ráz místa a rozvíjející jeho jedinečnost (genius loci). ● Zapojení obyvatel a dalších aktérů do rozhodování o rozvoji sídla (aktivuje se jejich potenciál, možná pomoc s řešením problému).
● Pozitivní příklad obce.
● Osvěta, propagace vhodných řešení.
● Revitalizace stávající zástavby.
● Investice do kvalitních veřejných prostranství; zpravidla nastartují revitalizaci a kvalitativní růst okolní zástavby (možno využít grant či PPP).
● Územní plán:
  - stanovit podmínky prostorového uspořádání,
  - různě velké pozemky v plochách,
  - důraz na kvalitu veřejných prostranství i zástavby (cit pro místo).
lokalita bez svébytného charakteru (postrádající genia loci) silná
zcela setřený původní ráz místa / krajinný ráz silná
veřejná prostranství nevhodná pro setkávání s ostatními lidmi silná
Veřejná prostranství vhodná k setkávání lidí, procházkám či dětským hrám; hierarchizace prostorů. ● Územní plán – důraz na kvalitu a provázanost veřejných prostranství, systém pěších cest, umožnění různých forem parkování.
lokalita bez poloveřejných a polosoukromých prostorů silná
šetrnost zástavby nekompaktní okraj zastavěného území silná
Kompaktní sídla s efektivně využitým zastavěným územím. ● Revitalizace brownfieldů s využitím dotace, grantu či PPP. ● Územní plán – zahušťování stávající zástavby, vymezení ploch přestavby, minimum zastavitelných ploch mimo zastavěné území.
přednost zástavbě "na zelené louce" než regeneraci brownfieldů silná
snižování ekologické stability (KES) silná
Zachování či zvyšování ekologické stability, přiměřený rozvoj ploch veřejně přístupné zeleně. ● Pozitivní příklad obce.
● Osvěta, propagace vhodných řešení.
● Investice do kvalitních veřejných prostranství s veřejnou zelení (možno využít grant či PPP). ● Územní plán – rozvoj sídelní i krajinné zeleně, minimum zastavitelných ploch mimo zastavěné území, omezení změn kultur pozemků.
pokles poměru ploch veřejné zeleně v sídle k zastavěnému území silná
výstavba, nesplňující požadavky na energetickou efektivitu budov slabá
Energeticky efektivní výstavba.
● Územní plán – podmínky prostorového uspořádání zástavby.
Nehmotné charakteristiky sídel

oblast problém možná role obce velikost sídla žádoucí stav nástroje k řešení problému
0 - 199 200 - 499 500 - 1499 1500 - 4999 přes 5000 komunikační nástroje ekonomické nástroje územní a strategické plánování
zdravé životní prostředí překročené limity znečištění ovzduší (prach, NOx, ...) slabá
Čisté a nehlučné prostředí v sídlech, zaručující dobrou pohodu bydlení. ● Pozitivní příklad obce (např. instalace pouličního osvětlení s minimalizací světelného znečištění).
● Měření úrovně znečištění, informování a upozorňování na nedostatky.
● Osvěta, propagace vhodných řešení.

● Strategický plán – minimalizace činností, které narušují zdravé životní prostředí.
● Územní plán – koncepce uspořádání území minimalizující hygienické závady, rozvoj sídelní i krajinné zeleně.
překročené hlukové limity pro den a/nebo noc slabá
překročené limity znečištění podzemní vody a půdy slabá
světelné znečištění slabá
socioekonomická charakteristika sociální napětí mezi obyvateli (obvykle staro- a novousedlíky) slabá
Spolupracující obyvatelé obce. ● Pozitivní přístup vedení obce, snaha o dialog.
● Rozvoj společných aktivit.


poměr pracovních míst k počtu obyvatel nižší než 1 : 2 slabá


♦♦ ♦♦ Počet pracovních míst úměrný významu sídla. ● Rozvoj image obce coby dobré adresy pro podnikání. ● Finanční úlevy pro nové ekonomické subjekty, sídlící na území obce. ● Územní plán – přiměřené podmínky pro drobné podnikání i výrobu, propojení s okolím.
malá sociální (příjmová) diverzita obyvatelstva v obci slabá
Diverzita obyvatelstva v sídlech. ● Rozvoj image obce otevřené pro všechny. ● Rozvíjet sociální bydlení – přímou investicí či jako PPP). ● Územní plán – smíšená zástavba (funkcí i formou), různě velké pozemky v plochách.
více než 5% obyvatel nepřihlášených k trvalému pobytu slabá
Všichni obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu a pečující o rozkvět sídla. ● Propagace výhod přihlášení (možnost zápisu dětí do MŠ, apod.)

občanská angažovanost neochota obyvatel participovat slabá
Aktivně spolupracující místní komunita, spoluvytvářející veřejný život i budoucnost obce. ● Podpora rozvoje místní komunity a vztahu k místu (místní noviny, organizace volnočasových aktivit, tradiční akce, …).
● Otevřená komunikace vedení obce, zapojování obyvatel a dalších aktérů do rozhodování (ankety, dotazníky, diskuse, …).
● Finanční podpora místních volnočasových aktivit, společenských akcí a dalších činností a prostředků, rozvíjejících vztah k místu.
● Pořádání společenských akcí obcí.
● Nadstandardní zapojení obyvatel do příprav územně plánovací dokumentace.
● Územní plán – vytvoření podmínek pro vznik zázemí pro místní komunitu, důraz na kvalitu a provázanost veřejných prostranství, systém pěších cest, zajištění pohody bydlení.
neexistence místně zaměřených občanských sdružení slabá
absence společenských akcí silná
vedení obce nestabilita veřejných financí (např. vysoký veřejný dluh) silná
Stabilizace veřejných financí. ● Otevřená komunikace vedení obce, informování o podniknutých krocích k nápravě. ● Stabilizace financí – omezení výdajů, vyšší místní daně, efektivní využití majetku obce, … ● Územní plán – v nouzi možnost změny části obecních pozemků na zastavitelné plochy.
malá ochota obce k regulaci výstavby silná
Silná místní samospráva, mající jasnou vizi rozvoje obce a systematicky postupující k jejímu naplnění. ● Zapojení obyvatel a dalších aktérů do rozhodování o rozvoji sídla (aktivuje se jejich potenciál, možná pomoc s řešením problému). ● Možnost získání grantů, vázaných na existenci územně plánovacích a/nebo strategických dokumentů.
absence veřejného strategického plánování silná